top of page

ข้อตกลงการใช้บริการ

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าจอต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด (“บริษัท”) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงการใช้บริการ”) โดยผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อตกลงการใช้บริการที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการจะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้บริการทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

bottom of page