top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ("ท่าน") ทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทหรือส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการแก่ท่าน บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการกับท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้แก่

  • ชื่อ-นามสกุล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องของท่าน หรือของตัวแทนของท่าน (ในกรณีที่ท่านติดต่อมาในนามของนิติบุคคล) ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเอกสารการแสดงตนของท่าน 

  • ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลโซเชียลมีเดีย

  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมูลเรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม ข้อมูลความสนใจ หรือข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่อาจระบุตัวตนของท่านได้ ซึ่งท่านให้แก่บริษัทโดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ  

  • ข้อมูลทางเทคนิคของท่าน ได้แก่ หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ คุกกี้ ชนิดของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้น​

bottom of page