top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ("ท่าน") ทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทหรือส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการแก่ท่าน บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : admin@giftmanufactory.com

ที่อยู่ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด

5/15 อาคารแอ็ทแอเรีย ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7A3 ซอยบุบผาบุรี ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

​ฝ่ายบริการลูกค้า (ส่วนควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) : 093-789-7117

bottom of page