top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ("ท่าน") ทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทหรือส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการแก่ท่าน บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท เช่น เพื่อการตอบคำถาม การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอและต้องการ การจัดการข้อร้องเรียน หรือการตอบรับความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการประสานงาน การให้บริการ การจัดทำสัญญาการให้บริการ และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่บริษัทและท่านอาจตกลงและจัดทำระหว่างกันต่อเนื่อง

  • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำเอกสารบัญชีและภาษีสำหรับการให้บริการใด ๆ ที่บริษัทอาจให้แก่ท่าน

  • เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของท่านให้ดีขึ้น ซึ่งบริษัทอาจรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม การรับประกันคุณภาพ การวิเคราะห์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝึกอบรมพนักงาน หรือการวางแผนการปรับปรุงการให้บริการในอนาคต

  • เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาทระหว่างท่านและบริษัท ไม่ว่าในลักษณะใด

  • กรณีที่บริษัทอาจได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงจากท่าน เช่น เพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ

bottom of page