top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ("ท่าน") ทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทหรือส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการแก่ท่าน บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการให้แก่กลุ่มบุคคลดังนี้

  • ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  

  • หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองค์กรอื่นตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำร้องขอ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย​

bottom of page