top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ("ท่าน") ทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทหรือส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการแก่ท่าน บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

ระยะเวลาการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา ดังนี้ 

  • สำหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์การให้บริการ การจัดทำสัญญา และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญา บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ให้บริการแก่ท่าน 

  • สำหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

  • สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือการปรับปรุงการให้บริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่บริษัทอาจมีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร

  • สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตลอดอายุความที่เกี่ยวข้อง

  • กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทในการรวบรวม จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัทจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

bottom of page